Erityisopetus

Integroitu erityisopetus

Erityisopetuksen avulla ja tehostetuin tukitoimin vastataan haasteeseen koko ikäluokan kouluttamisesta. Erityisopetus on opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioivaa opetusta, joka on jokaiselle opiskelijalle yksilöllistä. Erityisopetusta annetaan opiskelijalle, joka sairauden, vammaisuuden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön, puhe-, luku- ja kirjoitusvaikeuksien tai muiden syiden vuoksi tarvitsee erityisiä opetus-, tai opiskelijahuoltopalveluja. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa erityisopetuksen antaman tuen avulla perustutkinnon  opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tarvittaessa tavoitteita voidaan mukauttaa. Mukauttamisesta sovitaan yhdessä opiskelijan, huoltajan ja erityisopettajan kanssa.  Erityisopetuksessa korostetaan opiskelijan vahvuuksia. Opiskelijalle, jonka opetus toteutetaan erityisopetuksena, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Ryhmänohjaaja laatii HOJKSin yhdessä opiskelijan, huoltajan ja erityisopetuksen henkilöstön kanssa.

 

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jukka Pesonen puh. 044 550 6650

Erityisopetuksen järjestämisen suunnitelma 2016