Opiskelijavalinta ja terveydentila

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentila tai toimintakyky ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida valita henkilöä

1) jonka terveydentila tai toimintakyky estää opinnot, joihin sisältyy:

 • alaikäisen turvallisuutta
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta
 • liikenteen turvallisuusvaatimuksia

Näissä tilanteissa hakijaa ei voida valita opiskelijaksi, jos turvallisuutta vaarantavia esteitä voida poistaa.

2) joka on salannut hakeutumisvaiheessa opiskeluoikeutensa peruuttamispäätöksen
(Lue lisää: Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630)

Seuraavissa SAMIn tutkinnoissa on terveydentilaan liittyviä vaatimuksia:

 • sosiaali- ja terveysalan pt
 • koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen at
 • logistiikan pt
 • perhepäivähoitajan at
 • jalkojenhoidon at
 • hierojan at
 • kehitysvamma-alan at
 • työvalmennuksen eat
 • vanhustyön eat
 • hierojan eat
 • metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja (koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa)

Hakijan terveydentilaan koskeviin vaatimukset perustutkinnoissa

Hakijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Terveydentilaesteiden vaikutus hakeutumiseen

Hakeutuessaan opiskelemaan hakijan on tutustuttava alan terveydentilavaatimuksiin. Hakemusta täyttäessään hakijan on ilmoitettava terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvät esteet. Jos hakijalla on esteitä, hän voi halutessaan toimittaa terveydentilaansa koskevia selvityksiä oppilaitokselle. Myös oppilaitos voi pyytää hakijalta terveydentilaa koskevia tietoja tai todistuksia. Hakijan on annettava tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, voidaan opiskeluoikeus perua.

Jos hakijalla on terveydellisiä rajoituksia ammatinvalintaan, on niistä hyvä keskustella huoltajien, terveydenhoitajan, lääkärin, oppilaanohjaajan tai ammattiopiston opiskelijahuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden tietyin perustein.
Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos on syntynyt epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin.
Alaikäisten kanssa työskentelevällä opiskelijalla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työssäoppimisjaksoa.
Jos oppilaitoksessa on perusteltua epäillä, että opiskelija on esiintynyt huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinnoissa tai että hänellä on huumeriippuvuus, oppilaitos voi velvoittaa silloin opiskelijan huumausaine testiin ja esittämään todistuksen siitä.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Lisätietoja SAMIn opinto-ohjaajilta.