Luontokartoittaja, luontoalan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittaja on ammatti, jossa pääset nauttimaan luonnonihmeistä joka päivä. Koulutuksemme valmentaa sinut toimimaan luontoalan erikoisosaajana.

Opintojen myötä sinulle muodostuu luonnon eliöiden ja elinympäristöjen vankka tuntemus. Osaat tehdä kartoituksia, raportteja ja johtopäätöksiä ympäristön tilasta sekä suosituksia alueiden käytöstä ja kokoelmanäytteitä. Koulutus tutustuttaa sinut muun muassa luontoselvitysten työvaiheisiin, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen, yrittäjyyteen ja lajintuntemukseen.

Luontokartoittajaksi opiskelu on käytännönläheistä. Siihen sisältyy maasto-opiskelua, lajin- ja elinympäristöjen tuntemusta sekä erilaisia maastotyömenetelmiin, raportointiin ja maankäyttöön liittyviä kokonaisuuksia. Valmistuttuasi voit työskennellä vaativissa luontoalan palvelu- tai kehittämistehtävissä, maankäyttö- tai ympäristöhankkeissa luontoselvitysten tekijänä, hankkeiden suunnittelijana tai luontotietojen kerääjänä mm. kaavoitusta varten.

Koulutuksen sisältö

Luontoalan erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Luontokartoittajaksi opiskellessasi opiskelet luontokartoituksen osaamisalaa.

Voit opiskella koko tutkinnon tai poimia itseäsi kiinnostavia tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat 100 osp

 • Luontoselvitystyön suunnitteleminen, 30 osp
 • Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen, 40 osp
 • Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportointi, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 80 osp

 • Lajistoselvityksen laatiminen, 40 osp
 • Luontotyyppiselvityksen laatiminen, 40 osp
 • Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen, 40 osp
 • Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen, 40 osp
 • Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp
 • Yritystoiminnan kehittäminen luontokartoitusalalla, 40 osp
 • Tutkinnon osa luonnontuotealan osaamisalalta, 30-45 osp
 • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 40 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Keskimääräinen opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Opintoihin sisältyy lähi- ja etäopiskelua. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa viikonloppuisin. Opiskelun yhteydessä tehdään maastoretkiä sekä viikoittain verkko-oppimisympäristössä toteutettavia ohjaus- ja opetustuokioita eri teemoista. Omatoiminen opiskelu toteutuu etäopiskeluna ohjauksen, etätehtävien, kokoelmien, itsenäisen maastotyöskentelyn ja verkko-opetuksen avulla. Opetusjärjestelyt pyritään sovittamaan sinun elämäntilanteeseesi. Tutkinnon tai sen osia voi suorittaa myös työn ohella. Meillä on hyvät yhteydet ulkomaisiin luontokohteisiin ja työelämään.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu luontoalan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai alan yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalta.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on sinulle maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa, niihin kuuluvat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.


Koulutus alkaa seuraavan kerran keväällä 2023. Haku siihen aukeaa syksyllä 2022.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?

Alustava ohjelmarunko, pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lähiopetuspäivät 2022:

La 29.1.2022 Selkärankaisten (ei linnut) lajintuntemus ja selvitykset. Lumijälkilaskennan pohjustus. (7 h) Verkkototeutus

La 12.3.2022 Bioindikaattorikurssi ja Jäkäläkurssi: jäkäläbioindikaattorit (7 h). Bioindikaattoriselvitykset. Jäkälien lajintuntemus.

La 23.4.2022 Lintukurssi 1 (7 h). Lintujen lajintuntemus ja linnustoselvitykset.

La 14.5. ja 28.5.2022 Lintukurssi 2 (7 h) + laskennat (7 h) + Lintunäyttöpäivä (säävaraus, sovitaan erikseen)

La 11.6.2022 Elinympäristöt lajeineen (7 h)

Pe 5.-6.8.2022 Elinympäristöjen ja lajien tuntemus (7+7 h). Putkilokasvit, selkärangattomat ja sammalet. Vesistöt ja rannat sekä kulttuuriympäristöt lajeineen. Vesistökurssi. Kasvien ja elinympäristöjen lajintuntemustentti (maastossa).

Pe 2.-3.9.2022 Sienikurssi (7 h). Sienien lajintuntemus, sieninäyttely ja sienitentti. Suokurssi (7 h), suotyypit lajeineen.
Lokakuun ensimmäinen viikko (7 h); Lepakkokurssi ja lepakkoselvitykset, ilta/yöopetus (7 h). Sovitaan yhteisesti ennakkoon tarkempi päivä.

Iltaopetus 2022:

HUOM. Iltaopetuksen päivät vahvistetaan lukuvuoden alussa (ti, ke tai to iltoja).
Opetusympäristönä Microsoft Teams ja Moodle-verkkoympäristö.

Helmikuussa iltaopetus on torstaisin klo 17–19

Maankäytön ohjausmenetelmät kurssi:

3.2.22 ja 10.2.22 Lainsäädäntö ja luontoselvitykset, erityisesti lajeihin ja luontotyyppeihin liittyvä lainsäädäntö (4 h) Luontoselvitystyöt ja karttaohjelmat yleisesti.

17.2.22 Kaavaprosessit (2 h)

24.2.22 YVA (2 h)

Maaliskuussa iltaopetus on torstaisin klo 17–19

10.3.22 Bioindikaatio (2 h)

17.3.22 Luontoselvitystyön suunnitteleminen; oman selvityskohteen valinta ja rajaus, tutkimussuunnitelman laatiminen (2 h) Tutkimussuunnitelmat. Lainsäädäntö ja alan toimijat

24.3.22 Lajintuntemus: Selkärankaisten lajituntemus ja riistanhoito (2 h) Lajintuntemuksen (taksonomia) perusteet. Johdanto lajien opiskeluun. Lajit luontokartoituksissa. + itsenäinen opiskelu

31.3.22 Linnut, lajintuntemus ja lintuselvitykset (2 h)

Huhtikuussa iltaopetus on keskiviikkoisin klo 17–19

6.4.22 Lintukurssi: uhanalaisuus ja lainsäädäntö (2 h)

13.4. ja 20.4.22 linnut lajintuntemus ja linnustoselvitykset (2+2)

27.4.22 Luontotyypit ja niiden määrittäminen: perusluontotyypit (2 h)

Toukokuussa iltaopetus on keskiviikkoisin klo 17–19

4.5.22 Lintukurssi: laskennat teoriassa (2 h)

11.5.22 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (elinympäristöt)

18.5.22 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (kasvit, sammalet)

25.5.22 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (selkärangattomat)

Kesäkuussa iltaopetus on keskiviikkoisin klo 17–19

1.6.22 Elinympäristöjen ja kasvien tuntemus (2 h)
Syksyn iltaopetuksen päivämäärät tarkennetaan toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Elokuun iltaopetus

Kesän luontoselvitysraportit ja näyttöraportit (2+2 h)
Elinympäristöjen ja lajien tuntemus (2+2 h)

Syyskuun iltaopetus

Sienet (2+2 h) Elinympäristöt ja lajien tuntemus (2+2+2 h)

Lokakuu iltaopetus

Elinympäristöt ja lajintuntemus (2+2+2 h), metsät ja suot elinympäristöt ja niiden tunnistaminen, lajistoa, metsälaki, lehdot, vanhojen metsien lajisto

Marraskuu iltaopetus

Lajintuntemus (2+2 h) selkärangattomat lajintuntemus + mikroskoopit. Elinympäristöt ja geologia (2+2 h), maalaji, kivilajit, geologiset kohteet

Joulukuu iltaopetus

Ekologia ja lajintuntemus (2+2 h); talviekologia, talviasuiset kasvit ja puut. Muinaismuistot (2 h)