Luontokartoittaja, luontoalan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittaja on ammatti, jossa pääset nauttimaan luonnonihmeistä joka päivä. Koulutuksemme valmentaa sinut toimimaan luontoalan erikoisosaajana.

Opintojen myötä sinulle muodostuu luonnon eliöiden ja elinympäristöjen vankka tuntemus. Osaat tehdä kartoituksia, raportteja ja johtopäätöksiä ympäristön tilasta sekä suosituksia alueiden käytöstä ja kokoelmanäytteitä. Koulutus tutustuttaa sinut muun muassa luontoselvitysten työvaiheisiin, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen, yrittäjyyteen ja lajintuntemukseen.

Luontokartoittajaksi opiskelu on käytännönläheistä. Siihen sisältyy maasto-opiskelua, lajin- ja elinympäristöjen tuntemusta sekä erilaisia maastotyömenetelmiin, raportointiin ja maankäyttöön liittyviä kokonaisuuksia. Valmistuttuasi voit työskennellä vaativissa luontoalan palvelu- tai kehittämistehtävissä, maankäyttö- tai ympäristöhankkeissa luontoselvitysten tekijänä, hankkeiden suunnittelijana tai luontotietojen kerääjänä mm. kaavoitusta varten.

Koulutuksen sisältö

Luontoalan erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Luontokartoittajaksi opiskellessasi opiskelet luontokartoituksen osaamisalaa.

Voit opiskella koko tutkinnon tai poimia itseäsi kiinnostavia tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat 100 osp

 • Luontoselvitystyön suunnitteleminen, 30 osp
 • Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen, 40 osp
 • Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportointi, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 80 osp

 • Lajistoselvityksen laatiminen, 40 osp
 • Luontotyyppiselvityksen laatiminen, 40 osp
 • Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen, 40 osp
 • Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen, 40 osp
 • Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp
 • Yritystoiminnan kehittäminen luontokartoitusalalla, 40 osp
 • Tutkinnon osa luonnontuotealan osaamisalalta, 30-45 osp
 • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 40 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Keskimääräinen opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Opintoihin sisältyy lähi- ja etäopiskelua. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa viikonloppuisin. Opiskelun yhteydessä tehdään maastoretkiä sekä viikoittain verkko-oppimisympäristössä toteutettavia ohjaus- ja opetustuokioita eri teemoista. Omatoiminen opiskelu toteutuu etäopiskeluna ohjauksen, etätehtävien, kokoelmien, itsenäisen maastotyöskentelyn ja verkko-opetuksen avulla. Opetusjärjestelyt pyritään sovittamaan sinun elämäntilanteeseesi. Tutkinnon tai sen osia voi suorittaa myös työn ohella. Meillä on hyvät yhteydet ulkomaisiin luontokohteisiin ja työelämään.

Lähiopetuspäivät 2021:
(Alustava ohjelmarunko, pidätämme oikeudet muutoksiin.)

La 23.1.2021 Selkärankaisten (ei linnut) lajintuntemus ja selvitykset. Lumijälkilaskennan pohjustus. (7 h) Verkkototeutus

La 13.3.2021 Bioindikaattorikurssi ja Jäkäläkurssi: jäkäläbioindikaattorit (7 h). Bioindikaattoriselvitykset. Jäkälien lajintuntemus.

La 24.4.2021 Lintukurssi 1 (7 h). Lintujen lajintuntemus ja linnustoselvitykset.

La 15.5. ja 29.5.2021 Lintukurssi 2 (7 h) + laskennat (7 h) + Lintunäyttöpäivä (säävaraus, sovitaan erikseen)

Pe 11.6.2021 Elinympäristöt lajeineen (7 h)

6.-7.8.2021 Elinympäristöjen ja lajien tuntemus (7+7 h). Putkilokasvit, selkärangattomat ja sammalet. Vesistöt ja rannat sekä kulttuuriympäristöt lajeineen. Vesistökurssi. Kasvien ja elinympäristöjen lajintuntemustentti (maastossa).

3.-4.9. 2021 Sienikurssi (7 h). Sienien lajintuntemus, sieninäyttely ja sienitentti. Suokurssi (7 h), suotyypit lajeineen.

Lokakuun ensimmäinen viikko (7 h); Lepakkokurssi ja lepakkoselvitykset, ilta/yöopetus (7 h). Sovitaan yhteisesti ennakkoon tarkempi päivä.

Iltaopetus 2021:

HUOM. Iltaopetuksen päivät vahvistetaan lukuvuoden alussa. Ti, ke tai to iltoja. Opetusympäristönä Microsoft Teams ja Moodle-verkkoympäristö.

Tammikuussa iltaopetus on torstaisin klo 17–19
Maankäytön ohjausmenetelmät kurssi:
14.1.21 Luontoselvitystyöt ja karttaohjelmat yleisesti (2 h),
21.1.21 Lajintuntemuksen (taksonomia) perusteet. Johdanto lajien opiskeluun. Lajit luontokartoituksissa.
28.1.21 Tutkimussuunnitelmat (1 h). Lainsäädäntö ja alan toimijat (1 h)

Helmikuussa iltaopetus on torstaisin klo 17–19
Maankäytön ohjausmenetelmät kurssi:
4.2.21 ja 11.2.21 Lainsäädäntö ja luontoselvitykset, erityisesti lajeihin ja luontotyyppeihin liittyvä lainsäädäntö (4 h)
18.2.21 Kaavaprosessit (2 h)
25.2.21 YVA (2 h)

Maaliskuussa iltaopetus on torstaisin klo 17–19
11.3.21 Bioindikaatio (2 h)
18.3.21 Luontoselvitystyön suunnitteleminen; oman selvityskohteen valinta ja rajaus, tutkimussuunnitelman laatiminen (2 h)
25.3.21 Lajintuntemus: Selkärankaisten lajituntemus ja riistanhoito (2 h) + itsenäinen opiskelu
31.3.21 Linnut, lajintuntemus ja lintuselvitykset (2 h)

Huhtikuussa iltaopetus on keskiviikkoisin klo 17–19
7.4.21 Lintukurssi: uhanalaisuus ja lainsäädäntö (2 h)
14.4. ja 21.4.21 linnut lajintuntemus ja linnustoselvitykset (2+2)
28.4.21 Luontotyypit ja niiden määrittäminen: perusluontotyypit (2 h)

Toukokuussa iltaopetus om keskiviikkoisin klo 17–19
5.5.21 Lintukurssi: laskennat teoriassa (2 h) 12.5.21 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (elinympäristöt)
19.5.21 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (kasvit, sammalet)
26.5.21 Elinympäristöjen ja peruslajien tuntemus (selkärangattomat)

Kesäkuussa iltaopetus on keskiviikkoisin klo 17–19
2.6.21 Elinympäristöjen ja kasvien tuntemus (2 h)

Syksyn iltaopetuksen päivämäärät tarkennetaan toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Elokuun iltaopetus
Kesän luontoselvitysraportit ja näyttöraportit (2+2 h) Elinympäristöjen ja lajien tuntemus (2+2 h)

Syyskuun iltaopetus
Sienet (2+2 h) Elinympäristöt ja lajien tuntemus (2+2 + 2)

Lokakuu iltaopetus
Elinympäristöt ja lajintuntemus (2+2+2 h), metsät ja suot elinympäristöt ja niiden tunnistaminen, lajistoa, metsälaki, lehdot, vanhojen metsien lajisto

Marraskuu iltaopetus
Lajintuntemus (2+2 h) selkärangattomat lajintuntemus + mikroskoopit. Elinympäristöt ja geologia (2+2 h), maalaji, kivilajit, geologiset kohteet

Joulukuu iltaopetus
Ekologia ja lajintuntemus (2+2 h); talviekologia, talviasuiset kasvit ja puut. Muinaismuistot (2 h)

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu luontoalan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai alan yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalta.

Hinta

Opintomaksu on 200 euroa, joka voidaan maksaa kahdessa erässä.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain. Koulutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2022.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!