22.08.2022

AMKEn vaikuttamistavoitteet koulutuksen kehittämiseksi ja ammattiosaamisen turvaamiseksi

Ammatillisen koulutuksen etuja valvova Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on laatinut keskeiset vaikuttamistavoitteet, joiden tarkoituksena on kehittää koulutusta ja turvata ammattiosaaminen tulevaisuudessa Suomessa. Eduskuntavaalikausi on kääntymässä viimeisiin istuntokausiinsa, ja eduskuntavaalivaikuttaminen on jo alkanut.

”Koulutus- ja osaamispalveluilla on ratkaiseva rooli siihen, miltä tulevaisuutemme näyttää”, AMKEn tiedotteessa todetaan.

Tavoitteet ovat tärkeitä kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, ja jokaisen koulutuksen järjestäjän ja niiden luottamustoimissa olevan tulee ottaa teemat vahvasti mukaan edunvalvontatyöhönsä.

Aikuisemman väestön koulutus ja osaajatarpeeseen vastaaminen ovat kriittisessä roolissa seutukunnissa

Erityisen helppoa AMKEn tavoitteista (ks. alla) on poimia teema, jonka mukaan kattava ammatillisen koulutuksen verkko on alueiden elinvoiman edellytys. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli alueiden ja seutukuntien elinvoimaisuuden säilyttämisessä.

– Näin on myös Samiedun kohdalla, toiveet vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat kasvamassa, eivät vähenemässä, kommentoi kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen.

– Ammatillisen koulutuksen verkko on oltava jatkossakin laaja sekä lähellä asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Rahoituksen tulee tukea alueellisuutta erilaisista väestörakenteista huolimatta, aikuisemman väestön kouluttaminen jatkuvan oppimisen keinoin on kriittisessä roolissa seutukuntien pärjäämisessä. Oppivelvolliset ovat edelleen ammatillisen koulutuksen tärkeä kohderyhmä – mutta ei ainoa.

– Ammatillinen koulutus on osaamisperusteista, oppia ja ammattitaitoa hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Koulutuksen tulee olla saavutettavaa, ohjattua ja laadukasta olipa kyse kampuksilla, työpaikoilla tai verkossa tapahtuvasta opetuksesta ja valmennuksesta, Mustonen kertoo.

AMKEn eduskuntavaaliteemat:

Nuorten perustaidot ja opiskelukuntoisuus keskiöön
Ammatilliseen koulutukseen tulevilla tulee olla riittävät tiedot, taidot ja opiskeluvalmiudet saavuttaa työelämän edellyttämä ammattitaito ja kyky jatkaa korkeakouluopintoihin.

Osaamisen kehittäminen tarvitsee resurssinsa
Rahoituksen tulee olla riittävää ja sen pitää tukea ammatillisen koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä.

TKI-toiminta on osa ammatillista koulutusta
Ammatillisen koulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan roolia tulee vahvistaa. Lainsäädännön tulee tunnistaa ammatillinen koulutus osana TKI-ekosysteemiä. Kestävä kehitys on osa kaikkea koulutusta, oppimista ja toiminnan arkea.

Kattava ammatillisen koulutuksen verkko on alueiden elinvoiman edellytys
Ammatillisen koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus tulee turvata alueellisesti väestörakenteen muuttuessa. Koulutuksen ja osaamispalveluiden hankinta tulee perustua tasapuolisuuteen ja läpinäkyviin kriteereihin.

Työhön johtavassa maahanmuutossa tarvitaan ammattiosaajia
Suomeen tulevien maahanmuuttajien ja täällä jo olevan vieraskielisen väestön koulutus- ja työllistämispolkuja tulee sujuvoittaa.

Jatkuva oppija ei sammaloidu
Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa jatkuvan oppimisen palveluita pitkäjänteisesti osaamistarpeiden kasvaessa. Työikäisestä väestöstä 60 prosenttia kehittää osaamistaan vuosittain (Lähde: EU-komissio). Yhteiskunta tukee jatkuvaa oppimista yksilöllisesti sovitettujen palveluiden ja sosiaaliturvan avulla.

Digitalisaatio muuttaa koulutusta ja työelämää
Ammatilliselle koulutukselle tulee laatia oma digivisio laaja-alaisessa yhteistyössä.

Jaa artikkeli