Yritysten digitaitoja ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään räätälöidyillä koulutuksilla

Yrityksen ja sen henkilöstön muutoskyvykkyys on yksi menestyksen avaimista – ajantasaisten digitaitojen avulla yritys luo paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle tulevaisuudessa. Asiakaslähtöinen liiketoiminta tuottaa arvoa sekä yritykselle että asiakkaalle. Asiakaslähtöisellä liiketoiminnalla voidaan kasvattaa myyntiä sekä parantaa asiakasuskollisuutta ja yrityksen kannattavuutta.

Savonlinnan seudun kevytyrittäjillä sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on nyt mahdollisuus päästä omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin räätälöityihin koulutuksiin. Koulutusten keskiössä ovat digitaaliset taidot, digitaalinen näkyvyys ja saavutettavuus sekä asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen.

Hankeaika

1.8.2021–31.8.2023

Hankkeen koulutuksia

Digikoulutussarja 15.4.2023 asti
Digikuntoon kesäksi -koulutus matkailualalle 22.4.2023
Digitaitoja hyvinvointiyrittäjille 17.6.2023
Digitaitoja liikunta-alan yrityksille 8.8.2023
Canva -koulutus pienyrittäjille la 26.8.
Tik Tok & Tekoäly ke 30.8. illalla

Hankkeen blogi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien, olemassa olevien ja jatkajaa yritystoiminnalle etsivien yritysten digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä, ja näin luoda paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja elinvoiman kehittymiselle tulevaisuudessa.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille tehdään yritysten toimintatapojen kartoitus, jolla selvitetään yritysten nykytilanne digitaitojen, liiketoiminnan asiakaslähtöisyyden ja palvelujen näkyvyyden suhteen. Kartoitukseen pohjautuen yrityksille suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia, joiden keskiössä on digitaaliset taidot, digitaalinen näkyvyys ja saavutettavuus sekä asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen aikana tarjotaan myös digi- ja vertaistukea yhteisissä, säännöllisissä tapaamisissa verkossa.

Hankkeessa luodaan yhteistyömallia Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa ja hyödynnetään Samiedun yrittäjiksi haluavia opiskelijoita yritysten uudistamisessa ja mahdollisissa yrittäjävaihdoksissa.

Tulokset

Hankkeessa saatiin tietoa yritysten digitaalisen osaamisen tarpeista kartoitusten avulla. Tätä tietoa hyödynnettiin muotoillessa digiosaamisen
koulutuksia. Koulutuksiin osallistui yhteensä 56 henkilöä ja 42 yritystä. Järjestimme kaksi pidempää koulutuskokonaisuutta sekä neljä erillistä yhden päivän koulutusta, jotka oli muotoiltu palvelemaan parhaiten matkailu- ja ravintola-alan, kauneus- ja hyvinvointialan sekä liikunta-alan yrityksiä. Tämän lisäksi järjestimme erillisen Canva-ohjelman
käyttökoulutuksen.

Muiden koulutusten sisällöiksi valikoitui markkinoinnin vuosikello ja tuotteistaminen asiakkaan näkökulmasta, käytännön somemarkkinointi, sisällön tuottaminen, kuvien ja videoiden ottaminen, hakukoneet ja hakusanamainonta. Loppupalautekyselyiden perusteella
voidaan todeta, että yrittäjä koki koulutuksen merkityksellisenä suhteessa yritystoimintaansa, tunnisti omaa osaamisen kehittymistään sekä niitä
asioita, joita olisi vielä hyvä omaksua digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyen.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen
kanssa yritysten saavuttamiseksi ja pyritty tiedottamaan Samiedun opiskelijoita mahdollisuudesta jatkaa jo olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa. Pääasialliset tulokset liittyvät yrittäjän digitaitojen monipuolistamiseen sekä verkostoitumisen mahdollisuuteen lähikoulutuksissa. Hankkeessa saatiin aikaan toimintamalli, jolla toteutetaan yrityksille koulutuksia systemaattisesti ja palvelumuotoilun keinoin kerätyn tiedon perusteella.

Tarkasteltuna suhteessa tavoiteltuihin tuloksiin ja palautekyselyihin pohjautuen yrittäjät kokivat, että koulutuksiin osallistumisen myötä heidän
digitaitonsa olivat kehittyneet ja tietoisuus digitaalisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa oli lisääntynyt. Yrittäjille tehdyt kartoitukset ja palaute
sekä hankkeen toiminnoissa saatu tieto ja kokemus tarjoavat lähtökohdan vastaavanlaisten lyhytkoulutusten muotoiluun. Tietoa hankkeen aikana
ilmenneistä yritysten tarpeista hyödynnetään laajemmin Samiedussa sisäisesti sekä koulutuksia yrityksille tarjoten.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu

Budjetti

253 069 €