eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot 2022-2023

Hankeaika

1.1.2022 – 31.8.2023

eSilta-hankkeen tavoitteena on monipuolistaa toisen asteen opintojen tarjontaa siten, että opinnot ovat saavutettavia, käytettäviä ja vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden toisen asteen verkko-opintojen suoritusmahdollisuuksia, tarjota monipuolisia ratkaisuja erityispedagogiikan ja ohjauksen toteuttamiseen verkossa sekä kehittää sähköisen oppimisympäristön käytettävyyttä.

Hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa Otavia. Samiedu toimii osatoteuttajana työpaketeissa 1. ja 2. Hankkeen toimenpiteiden pilotointiin osallistetaan lisäksi Etelä-Savon muita lukiotoimijoita.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:

1. Joustavat opinnot toisella asteella

Työpaketissa luodaan toimintamalli ja -käytännöt, jossa opiskelijat voivat joustavasti suorittaa verkossa sekä lukio- että ammatillisia opintoja osana toisen asteen opintojaan.

Tavoitteena on luoda monipuolinen ja joustava koulutuksenjärjestäjien välinen opintotarjontamalli, jonka puitteissa opiskelija voi suorittaa verkossa henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiinsa sopivia lukio-opintoja ja ammatillisia opintoja osana toisen asteen opintojaan. Joustava opintotarjonta vahvistaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja tasapainottaa opiskelijoiden siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle.

2. Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut

Työpaketissa kehitetään ja pilotoidaan ajasta ja paikasta riippumattomia tuen ja ohjauksen ratkaisuja: kuinka tunnistaa tuen tarve ja tarjota oppimisen tukea opiskelijalle verkossa?

Työpaketin tavoitteena on luoda toimivia malleja digitaalisissa ympäristöissä toteutettavaan tuen tarpeen arviointiin sekä erityisopetukseen toisella asteella. Hankkeessa on pyrkimyksenä löytää keinoja mahdollisimman varhaiseen tuen tarpeiden havaitsemiseen sekä kehittää eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä verkossa. Toiminnan tavoitteena on verkko-opintojen edistymisen tukeminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen sekä oppijan omien opiskelutaitojen vahvistaminen.

3. Käytettävät ja saavutettavat opintojaksot ja oppimisympäristö

Työpaketissa suunnitellaan ja toteutetaan käytettävyyteen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla Nettilukion oppimisympäristö Muikku tukee entistä paremmin opiskelijan tarpeita.

Työpaketin tavoitteena on kehittää Otavian digitaalisen Muikku-oppimisympäristön opintojaksojen käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on perustella, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla oppimisympäristö tukee entistä paremmin opiskelijan tarpeita – sujuvaa etäopiskelua ja sitä kautta oman päämäärän saavuttamista. Samalla tavoitteena on saada tietoa siitä, miten ratkaisujen pohjana toimivat käytettävyyden analyysimenetelmät toimivat etäopiskelun kontekstissa ja pystytäänkö niillä palvelemaan hankkeen kohderyhmän mukaista opiskelijajoukkoa.

Toteuttajat

eSilta on Euroopan sosiaalirahaston hanke, jonka rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toimintaa koordinoi Otavian Nettilukio ja osatoteuttaja yhteistyössä hanketta toteuttaa Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu.