Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajana ohjaat, tuet ja hoidat ihmistä. Tulevana hoitotyön ammattilaisena opit kohtaamaan ihmisen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja osallisuutta edistäen. Koulutuksen myötä osaat hyödyntää työtehtävissäsi vuorovaikutusosaamisesi sekä persoonasi lisäksi myös nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa.

Opiskelu lähihoitajaksi on oiva väylä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai vaihteleviin työtehtäviin.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet ikääntyvien ihmisten parissa ja huolehdit heidän hyvinvoinnistaan ja arjen mielekkyydestä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai päivätoiminnasta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet lasten ja nuorten parissa ja edesautat heidän kasvuaan, kehittymistään ja oppimistaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä päiväkodista, perhepäivähoidosta, koulusta, APIP-toiminnasta, nuorisotyöstä tai voit toimia vaikka henkilökohtaisena avustajana.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten kokonaisvaltaisessa hoito- ja huolenpitotyössä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista sosiaali- ja terveysalan työympäristöistä, niin akuuttihoidon kuin kotihoidonkin parista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana olet luotettava ammattilainen ihmisen rinnalla. Työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden ennaltaehkäisevässä ja toipumista edistävässä työssä erilaisissa toimintaympäristöissä, mm. psykiatrisissa sairaaloissa, kuntoutuskodeissa, päivätoimintakeskuksissa ja erilaisissa päihdeyksiköissä. Osaamisellesi on kysyntää myös vanhusten hoidossa ja työssä lasten ja nuorten parissa mm. lastensuojelutyössä.

Vammaistyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet vammaisten ihmisten parissa ja edistät heidän itsemääräämisoikeuttaan, toimintakykyään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai vammaisten työ- ja päivätoiminnasta. Asiakkaanasi voi olla eri tavoin vammautuneita asiakkaita ja asiakasryhmiä mm. aistivammaisia, liikuntavammaisia ja kehitysvammaisia.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Lähihoitajaksi opiskellessasi voit opiskella seuraavia osaamisaloja:

 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • vammaistyö

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat  75 osp

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Vammaistyön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 15 osp
 • Perioperatiivisessa hoitotyössä toimiminen 15 osp
 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp
 • Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2023. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.