28.10.2021

Koulutuspolkuja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2020-2021 yhteensä yli 50 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Hankkeissa tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja. (OKM 2021)

Tavoitteena uudistaa palvelurakennetta

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen ja tarkoituksena on sovittaa näiden kahden toimijan voimavaroja yhteen. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi (4.3.21, tem.fi/tyollisyyskokeilut)

Haasteena osaavan työvoiman saaminen

Jatkuvan oppimisen hankkeen vastuuhenkilö, uraohjaaja Henna Rask kertoo, että Savonlinnan alueella haasteena on kohtaanto. Nuorten ikäluokkien määrä alueella vähenee vuosi vuodelta ja väestö alueella ikääntyy. Toisaalta alueella nähdään myös olevan työvoimapulaa usealla eri alalla. ” Tärkeää olisi, että koulutukseen pariin saataisi kaikki, joiden osaaminen kaipaa päivittämistä” Koulutus voi olla pienimuotoista tutkinnonosien suorittamista tai uudelle alalle suuntaavaa koulutusta esimerkiksi oppisopimuksen tai työvoimakoulutuksen kautta.

Jatkuvan oppimisen kehittämishanke Ammattiopisto Samiedussa

Ammattiopisto Samiedun jatkuvan oppimisen hankkeessa etsitään ja kehitetään Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmälle uusia koulutuspolkuja ja kehitetään yhteistyömallia, joiden avulla koulutuksen tarpeessa olevat löytäisivät uutta suuntaa elämälleen ja työllistyisivät. Tavoitteena hankkeessa on myös varmistaa työllistymisen kannalta laadukas, tehokas ja yksilöllinen koulutuksen saatavuus.

Pienen alueen etuna on verkostojen tuntemus ”Teemme tiivistä yhteistyötä Savonlinnan kuntakokeilun, TE-toimiston koulutussuunnittelun ja koulutusalojen opinto-ohjaajien ja muun verkoston kanssa” kertoo Henna Rask.

Jatkuvan oppimisen hankkeessa kuunnellaan asiakasta

Ohjautuminen hankkeen asiakkuuteen tapahtuu kuntakokeilun omavalmentajan kautta. Hankkeessa asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan ja kuunnellaan hänen toiveitaan. Tärkeää on luoda yhteisymmärrys koulutuksen tarpeesta ja sen jälkeen suunnitellaan koulutuspolku yksilöllisesti. Pienistä askeleista voi syntyä uusi ura ja tätä kautta työllistymisen polku.

Hankeasiakkaalla on mahdollisuus päästä tutustumaan oppilaitoksen koulutusaloille ja näin saada lisätietoa ja varmuutta opiskelujen soveltuvuudesta itselleen ennen opintoihin hakeutumista. Asiakasta tuetaan koulutuksen alkuun ja luodaan luottamuksellinen vuorovaikutus. Näin toimien opiskelu lähtee hyvin liikkeelle jo heti alkuun.  ”Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta”, sanoo Henna Rask.

Jaa artikkeli