02.06.2021

Lisää koulutusta ja vetovoimaa Etelä-Savon teknologia-alalle

Teknologia-ala on yksi Etelä-Savon kantavista voimista työllistäjänä ja varteenotettava mahdollisuus kasvun tuottajana maakunnassa. Teknologisen kehityksen kelkassa pysymistä ja uusien innovaatioiden tehokasta hyödyntämistä pidetään ensiarvoisen tärkeänä niin alueen yrityksissä kuin paikallisissa oppilaitoksissa.

Yritysten osaamistarpeita selvitetty – teknologia-alan imago haasteena

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on selvittänyt laaja-alaisesti teknologiateollisuuden osaamistarpeita Savonlinnan seudulla. Selvitys on osa Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hanketta, jonka toteutuksesta vastaa Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas yhteistyössä Ammattiopisto Samiedun kanssa.

Selvityksen tuloksena havaittiin yritysten olevan halukkaita kasvattamaan osaamistaan monipuolisesti. Erityisesti johtamisen kehittäminen, digitaalisuuden hyödyntäminen sekä uusien valmistustekniikoiden ja tuotantoteknologioiden kehittäminen koettiin tärkeiksi tavoitteiksi.

Yritysten menestyminen edellyttää, että niiden saatavilla on osaavia ammattityöntekijöitä, suunnittelijoita, osaajia johdon tehtäviin ja muuta alaa tukevaa henkilöstöä. Mielikuva teknologia-alan työtehtävistä ei vastaa kaikilta osin nykytilannetta. Imagon parantamiseksi Xamkin ja Samiedun asiantuntijat ovat keskustelleet yritysten kanssa muun muassa peruskoululaisille ja opiskelijoille suunnatuista yritysvierailuista, tapahtumista ja esittelyvideoista.

Valmistustekniikan kehittyminen vaatii jatkuvaa koulutusta

Valmistustekniikat ovat saaneet oman osansa digitalisaation kehityksestä.

ANDRITZ Savonlinna Works Oy:ssä robotit ja NC-ohjatut koneistuskeskukset ovat olleet arkipäivää jo 90-luvun alkupuolelta.

–  Robottien, automaation ja digitalisaation rooli tulee vahvistumaan edelleen konepajavalmistuksessa tulevaisuudessa. OSKU 2025 -hankkeen koulutustarjonta tukee hyvin henkilöstömme osaamisen lisäämistä näillä osa-alueilla, kertoo Savonlinna Worksin toimitusjohtaja Simo Pylkkänen.
–  Osaamisen karttuminen on yksi peruspilareista tuotannon automatisointiasteen nostossa sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä koko konepajatoiminnoissa.

Täsmäkoulutusta yritysten tarpeisiin

OSKU 2025 -hanke pyrkii kuuntelemaan herkällä korvalla yritysten toiveita. Kone- ja tuotantotekniikan opettaja Lauri Käyhkö Samiedusta on havainnut esimerkiksi työnsä ohessa robottihitsattavissa tuotteissa parannusmahdollisuuksia. Hän on huomannut, että valmistustekniikat saattavat vaatia uusia taitoja myös yli yrityksen sisäisten prosessirajojen. Käyhkön mukaan robottihitsauksen huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa voi alentaa lopputuotteen kustannuksia tai vähintään parantaa robottihitsauksen valmistettavuutta.

Lauri Käyhkö on ollut keskeisesti ideoimassa hankkeessa järjestettyä kolmiosaista Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu -koulutusta, joka kiinnosti useita teknologia-alan toimijoita sekä Etelä-Savosta että muualta Suomesta. Koulutuksessa otettiin huomioon tuotesuunnittelun lisäksi tuotantoon liittyviä näkökohtia, kuten valmistettavuutta sekä robottihitsauksen mahdollisuuksia ja rajoitteita. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin suunnittelua tuotantotalouden kannalta, esimerkiksi prosessin ja investoinnin kannattavuuden arviointia.

OSKU 2025-hanke:

Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeen tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla tukea alueen teknologiayritysten positiivista tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittymistä. Hanketta rahoittaa ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmasta.

Jaa artikkeli