31.10.2022

OLO-hankkeessa vahvistettiin verkko-opiskelijoiden opinto-ohjausta

Karvin lokakuussa 2022 julkaiseman arviointiraportin mukaan opiskelijat eivät tunne kaikkia mahdollisuuksia opintojen henkilökohtaistamiseen. Karvin antamien suositusten mukaan henkilökohtaistamista tulisi kehittää esimerkiksi urasuunnittelua ja jatkuvaa ammatillista kasvua vahvistamalla sekä ohjauksen saatavuutta edistämällä. (Karvi 2022.)

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hankkeessa (OPH) kehitettiin ohjauksen laatua ja saatavuutta sekä valtakunnallisen että oppilaitoskohtaisen kehittämistyön myötä kolmessa nivelvaiheessa eli ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen. Samiedussa kehittämistyöllä vahvistettiin erityisesti verkko-opiskelijoiden opinto-ohjausta, joskin kehittämistyö niveltyi laajemmin myös koko oppilaitoksen ohjaukseen.  

Ohjausta ennen opintoja  

Samiedun strategian mukaisena visiona on olla johtava ammatillinen kouluttaja valituissa tutkinnoissa verkossa. Verkkokoulutuksiin on paljon hakijoita, minkä myötä hankkeessa osallistuttiin opiskelijavalintaprosessien sujuvoittamiseen yhteistyössä verkkokoulutusten toimijoiden kanssa. Myös tässä kehittämistyössä huomioitiin henkilökohtaistaminen. Opiskelijavalintoihin sisällytettiin esimerkiksi tehtäviä, joiden myötä hakijat pääsivät pohtimaan omia vahvuuksia ja valmiuksia verkko-opintoihin sekä opintoihin liittyviä valintoja jo hakeutumisvaiheessa.  

Ohjausta opintojen aikana 

Opintojen aikaista ohjausta kehitettiin toteuttamalla muun muassa ryhmä- ja vertaisohjauksen kokeiluja opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Viimeisimpänä toteutettiin alkusyksystä 2022 ”Verkko-opiskelu haltuun” -ryhmä, jonka teemoina oli osallistujien toiveiden mukaisesti verkko-opiskelun taidot, motivaatio sekä työpaikan tai työharjoittelupaikan saaminen. Viikoittaisissa tapaamisissa opiskelijat pääsivät jakamaan ajatuksia ja kokemuksia verkko-opiskelusta sekä saivat vertaistuen lisäksi tarvelähtöistä ohjausta. Tärkeintä oli kuitenkin kanssaopiskelijoiden kohtaaminen, kuten palautteistakin ilmenee:  

“Sai oppia uusia asioita opiskelutekniikoista ja positiivisen kokemuksen siitä, että kuuluu johonkin ryhmään.”    

“Ryhmässä oli hyvin eri opiskeluvaiheissa olevia opiskelijoita, joille sai antaa vinkkejä ja kuulla heiltä vinkkejä.”   

Verkko-opiskelu haltuun! -ryhmän palautekysely, lokakuu 2022  

Karvin raportin mukaan henkilökohtaistamista tulisi kehittää myös urasuunnittelua ja jatkuvaa ammatillista kasvua tukemalla. Urasuunnittelun tueksi järjestettiin yksilö- ja ryhmäohjausta mahdollisuudesta opiskella korkeakouluopintoja ammatillisten opintojen aikana tai tutkinnon osia toisesta tutkinnosta tutkinnon perusteiden salliessa. Tällä tuettiin opiskelijoiden ymmärrystä mahdollisuuksista opintojen henkilökohtaistamiseen. Myös yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyvistä mahdollisuuksista jaettiin tietoa sekä ohjattiin asiantuntijoiden neuvontaan. 

Hankkeessa kartoitettiin myös Samiedun päättövaiheen ohjauksen käytäntöjä sekä kehittämistarpeita. Lisäksi verkko-opiskelijoiden ohjausta jatko-opintoihin vahvistettiin esimerkiksi erilaisten jatko-opintoinfojen, hakuinfojen sekä jatko-opiskelumahdollisuuksien esittelyjen sekä tiedottamisen myötä. Opiskelijoille järjestettiin esimerkiksi ammattikorkeakoulujen koulutusten esittelyjä yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi hankkeessa osallistuttiin OLO-verkoston valtakunnalliseen kehittämistyöhön, jossa syntyi digitaalinen työkalu päättövaiheen ohjaukseen.     

Ohjausta opintojen jälkeen  

Hankkeessa kehitettiin myös opintojen jälkeistä ohjausta. Jälkiohjausvelvoitteesta on syntynyt hankkeen myötä opiskelijan oikeus: perustutkinnosta valmistuneella opiskelijalla on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden ajan. Tähän liittyen hankkeessa kartoitettiin jälkiohjauksen käytäntöjä ja kehittämistarpeita sekä laadittiin teknologiatuettu jälkiohjauksen malli. Tätä mallia jatkokehitetään Älykkäästi ohjaten -hankkeessa (ESR), jossa rakennetaan tekoälytuettua sovellusta urasuunnittelun tueksi. Tästä sovelluksesta toivotaan työkalua myös opintojen jälkeiseen ohjaukseen ja urasuunnitteluun. 

Oikea-aikaista ohjausta koko opintopolulla  

Hankkeessa kehitettiin verkko-opiskelijoiden ohjauksen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta opintojen kaikissa nivelvaiheissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus varata henkilökohtainen ohjausaika niin hakeutumisvaiheessa, opintojen aikana kuin opintojen jälkeenkin. Verkko-opon ohjauspalvelut ovat myös saatavilla kaikissa digitaalisissa oppimis- ja ohjausympäristöissä. Esimerkiksi alakohtaiset Teams-tiimit ovat monipuolisesti käytössä ohjauksessa.     

Oikea-aikaista ohjausta tuetaan myös ad hoc -ohjauksena esimerkiksi oppimisanalytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Oppimisanalytiikan avulla voidaan seurata opiskelijoiden aktiivisuutta ja ajankäyttöä verkko-oppimisympäristössä, minkä myötä tunnistetaan opiskelijoiden tuen tarpeita sekä tuetaan opinnoissa edistymistä. Lisäksi tätä dataa voidaan hyödyntää yhdessä opiskelijan kanssa ohjauskeskustelujen tukena.   

Hankkeen oppilaitoskohtainen kehittämistyö on koottuna Thinglink-esitykseen, jonka visuaalinen ilme on syntynyt OLO-hankkeen valtakunnallisen kehittämistyön tuloksena: https://www.thinglink.com/scene/1631645787723137027  

Jaa artikkeli