16.05.2023

Samiedun opiskelijat arvostavat verkko-opiskelun vapautta sekä odottavat ohjausta ja palautetta

Ammattiopisto Samiedu on aktiivisesti kehittänyt verkko-opetusta jo ennen koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Parin viime vuoden aikana verkko-opintotarjonta on laajentunut merkittävästi ja kattaa nyt perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi YTO-opintoja (yhteiset tutkinnon osat) sekä jatkuvan oppimisen tueksi suunniteltuja täydennyskoulutuksia.

Verkko-opetus ja -oppiminen edellyttävät sekä opettajalta että oppijalta erityyppisiä taitoja ja valmiuksia kuin perinteinen lähiopetus. Oppijan on hyvä osata digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käytön perusteet ja verkkovuorovaikutuksen alkeet. Itsenäinen opiskelu verkossa edellyttää myös oppimisen itsesäätelytaitoja. Verkko-oppiminen on joustava, matalan kynnyksen opiskelumuoto, mutta verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta vahvaa sisäistä motivaatiota, ajanhallinnan taitoja, itsesäätelytaitoja sekä aktiivista ja osallistuvaa toimintaa verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-opettajan osaaminen puolestaan muodostuu alan substanssiosaamiseen ja pedagogisiin taitoihin integroituvasta teknologisesta osaamisesta sekä edellä mainittujen soveltamisesta osaamisvaatimukset, kohderyhmä ja oppijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Tiivistetysti voisi todeta, että verkko-opettaminen edellyttää opettajalta erityisosaamista ja jatkuvaa digipedagogisten taitojen kehittämistä.

Opiskelijakysely selvitti oppijoiden kokemuksia ja odotuksia

Kehitämme Samiedussa sekä verkko-opintojen toteutuksia että opettajien digipedagogisia taitoja verkko-opetukseen ja -oppimiseen kytkeytyvissä hankkeissa. Keväällä 2023 toteutimme yhdessä sisustusalan verkko-opettaja Eeva Immosen kanssa Verkkopeda-hankkeessa kyselyn, jolla halusimme selvittää verkko-opiskelijoidemme kokemuksia opiskelusta, opetuksesta ja käytetyistä verkko-oppimisalustoista. Kyselymme otsikoksi muotoutui Positiiviset ja haastavat tilanteet verkko-opiskelussa. Tilanteilla tarkoitimme tässä yhteydessä kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijan opiskelukokemukseen verkko-opiskelijana. Lähetimme kyselyn Wilman kautta verkko-opiskelijoillemme ja saimme yhteensä 42 vastausta eri alojen opiskelijoilta.

Pyysimme opiskelijoiltamme kahdessa eri kysymyksessä valitsemaan verkko-opetusta ja -opintoja kuvaavista tekijöistä viisi asiaa, jotka he kokivat myönteisiksi verkko-opiskelussa. Samoin pyysimme opiskelijoita valitsemaan viisi asiaa, jotka he kokivat opiskelua ja oppimista hankaloittaviksi tekijöiksi. Vastausvaihtoehdot perustuivat useista eri lähteistä koottuihin tietoihin laadukkaan verkko-opetuksen piirteistä ja siihen vaikuttavista elementeistä. Lisäksi pyysimme opiskelijoitamme kertomaan omin sanoin kokemuksiaan vapaaehtoisessa avoimessa vastausosiossa.

Verkko-opiskelijat arvostavat joustavuutta ja ajasta riippumatonta opiskelua

Kyselymme tulosten perusteella verkko-opiskelijamme arvostavat verkko-opinnoissa erityisesti opintojen riippumattomuutta ajasta ja paikasta (39 vastausta), mahdollisuutta opiskella itsenäisesti (33) ja opiskeluaikataulun joustavuutta (32). Vastaukset osoittavat, että verkko-opiskelu voi tarjota erinomaisia mahdollisuuksia niille, jotka eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetukseen esimerkiksi työ- tai perhetilanteen, pitkien välimatkojen tai muiden siirtymisiin liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Vaikka joustavuus ja itsenäinen opiskelu koettiin positiivisiksi verkko-opintojen piirteiksi, nousivat ajankäyttö ja opintojen sovittaminen muuhun elämään verkko-opiskelun suurimmiksi haasteiksi (21 vastausta). Tilannetta on pyritty parantamaan itsenäisillä ja joustavilla opiskelumuodoilla.

Tutkintotavoitteinen opiskelu verkossa vaatii opiskelijalta aikatauluttamista, oman opiskelusuunnitelman laadintaa ja sen seurantaa. Vastuu opintojen edistymisestä on opiskelijalla ja opiskelijalta odotetaan aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, verkkotapaamisiin sekä oma-aloitteisuutta opinnoissa eteen tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Tukea ja apua opintoihin on tarjolla, mutta käytännössä verkko-opettajan voi olla vaikea tietää, milloin ja mihin asiaan opiskelija kulloinkin ohjausta tarvitsee.

Kehitettävää on myös ohjauksen ja palautteenannon toteuttamisessa, tiedonkulussa ja opiskelijoiden digitaalisten taitojen vahvistamisessa. Opiskelijat toivovat opettajilta runsaasti palautetta oppimistehtävistä ja oman osaamisen kehittymisestä. Suurissa opiskeluryhmissä henkilökohtaisen palautteen antaminen jokaisesta oppimistehtävästä on työlästä, minkä vuoksi olisi hyvä kehittää erilaisia palautemuotoja ja -tapoja palautteen antamiseen.

Tiedonkulun vaikeuksiin olisi hyvä pureutua yhdessä opiskelijoiden kanssa ja sopia heidän kanssaan toimintatavoista. On totta, että oppilaitoksen viestintäkanavien seuraaminen voi tuntua työläältä, jos opiskelijaviestintä on hajautettu useaan eri ympäristöön tai palveluun. Työn ohessa opiskeleville kirjautuminen toisen organisaation käyttäjätileihin koetaan usein hankalaksi. Useat digitaaliset oppimisympäristöt, palvelut ja sovellukset edellyttävät oppilaitokselta hyviä ohjeistuksia, selkeitä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, riittävää teknistä tukea sekä järjestelmällistä toimintatapaa oppimisalustojen käytössä.

Itsenäisyyden vastapainoksi jotkut opiskelijat kaipaavat yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä oman opiskeluryhmänsä jäsenten kanssa. Ryhmätyöt ja ryhmän kanssa opiskelu sekä mukavat opiskelukaverit mainittiin useissa vastauksissa verkko-opintojen positiivisiksi puoliksi. Toisaalta opiskelukavereiden heikko sitoutuminen ryhmätöihin ja motivaation puute koettiin kielteisesti verkko-opintojen mielekkyyteen vaikuttaviksi seikoiksi.

Verkko-opintojen kehittäminen jatkuu yhteistyönä

Verkko-opetus on tullut Samieduun jäädäkseen, ja sen tarjonta kasvaa tulevaisuudessa. Verkko-opintojen ja opettajien osaamisen kehittäminen jatkuu Samiedussa yhteistyössä eri ammattialojen opettajien, ohjaushenkilöstön sekä verkko-oppimisen ja -pedagogiikan asiantuntijoiden yhteistyöllä. On tärkeää kuunnella verkko-opiskelijoiden ja -opettajien tarpeita sekä kerätä opiskelijoiden kokemuksia opintojen suorittamisesta. Ottamalla huomioon käyttäjien tarpeet ja kokemukset meillä on mahdollisuus löytää keinoja tarjota entistä laadukkaampaa verkko-opetusta, joka mahdollistaa oppijoille sekä yksilölliset oppimispolut että riittävän tuen ja ohjauksen matkalla alansa ammattilaisiksi.  

Kirjoittaja Sanna Laukkarinen,
verkkopedagogiikan asiantuntija

Jaa artikkeli