24.01.2022

Verkko-opiskelijan oikeus laadukkaaseen opinto-ohjaukseen

Joulukuussa 2021 julkaistussa ammatillisen koulutuksen eKampus 2025/2035 -visiossa kuvataan, kuinka vuonna 2035 oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Monipuolinen ja monikanavainen ohjaus mahdollistaa opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut. Tekoäly ohjaa opiskelijaa tehokkaimman ja sopivimman oppimistavan löytämisessä. Data-automaation sekä ylipäätään teknologian myötä henkilökohtaisen ohjauksen määrä kasvaa. (eKampus hankejulkaisu 2021, 24; 17.)

Vaikka vuoteen 2035 on vielä yli vuosikymmen aikaa, on monella opiskelijalla jo tänä päivänä mahdollisuus opiskella verkko-opintoja ajasta ja paikasta riippumattomasti, ja laadukasta ohjausta saaden. Verkko-opiskelijoiden opinto-ohjauksessa laadukas ohjaus tarkoittaa esimerkiksi ohjauspalveluiden saatavuutta, opinto-ohjauksen oikea-aikaisuutta sekä mahdollisuutta verkkovuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Kehittämistyötä näiden oikeuksien toteutumisen eteen tehdään parhaillaan käynnissä olevassa OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hankkeessa (OPH), jossa Ammattiopisto Samiedu on yhtenä toimijana mukana.  

Monikanavaiset palvelut takaavat ohjauspalveluiden saatavuuden

Ensinnäkin laadukas ohjaus tarkoittaa ohjauspalveluiden saatavuutta. Yhteydenpidon tavan opiskelija voi valita itse omien mieltymystensä mukaan, joten verkko-opo on tavoitettavissa ainakin sähköpostin, puhelimen, Wilman ja myös Teamsin yksilökeskustelujen kautta. Verkko-opon keskeiset ohjauspalvelut on koottu Teams-tiimiin, jonka kautta opiskelijoille on saatavilla verkko-opon ajanvaraus, osallistumislinkit ryhmäohjauksiin sekä opinto-ohjauksen materiaaleja. Teams-tiimi toimii tiedottamisen kanavana, mutta yhtä lailla myös asynkronisen ohjauksen ja vuorovaikutuksen foorumina. Lisäksi verkko-opo on jalkautunut koulutuskohtaisiin Teams-tiimeihin, jotta verkko-opoon voi törmätä näillä virtuaalisilla oppilaitoksen käytävillä monessa eri paikassa samaan tapaan kuin kampuksen käytävilläkin. Verkko-opon palvelut on koottu myös Moodle Pinjaan, jossa verkko-opiskelu pääosin tapahtuu.  

Oikea-aikaista ohjausta tekoälyn tukemana

Toiseksi laadukas ohjaus tarkoittaa opiskelijan oikeutta oikea-aikaiseen ohjaukseen. Opiskelijalla on oikeus ottaa yhteyttä milloin tahansa ja saada myös vastaus kohtuullisessa ajassa. Mikäli opiskelija haluaa keskustella opintoihin liittyvästä asiasta reaaliaikaisesti, voi hän varata ohjauskeskusteluajan verkko-opon sähköisestä ajanvarauskalenterista itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Ohjauskeskustelut toteutetaan yleisimmin etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Oikea-aikaisen ohjauksen toteuttamisessa myös tekoäly on oiva apu. Juuri päättyneessä Älykäs ohjaus -hankkeessa (ESR) kehitettiin ohjauspaneeli, jonka käytön myötä tekoäly lähettää opiskelijan dataan pohjautuvia ehdotuksia opiskelijalle sopivista tutkinnonosista, työ- ja harjoittelupaikoista sekä opintojen etenemisestä. Ehdotukset saapuvat opiskelijalle personoituna Wilma-viestinä. Lisäksi tekoäly tarkkailee esimerkiksi opiskelijan opintotahtia ja vertailee sitä oletettuun valmistumistahtiin. Tähän pohjautuen tekoäly lähettää kannustavia viestejä tätä tavoitetta kohti. (ks. Korhonen, Rinne & Äikäs 2021). Teknologia tukee ohjauksen oikea-aikaisuutta vapauttaen aikaa sellaiselle ohjaukselle, jossa tarvitaan myös ihmistä.

Yhteisöllistä oppimista reaaliaikaisissa tapaamisissa

Kolmanneksi laadukas ohjaus tarkoittaa opiskelijan oikeutta yksilöohjauksen lisäksi ryhmäohjaukseen. Vaikka opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, on tärkeää mahdollistaa reaaliaikainen vertaisvuorovaikutus. Ryhmäohjaustuokioita järjestetään reaaliaikaisina tapaamisina Teams-etäyhteyden välityksellä. Näissä OPO-tuokioissa on mahdollisuus ajatusten ja kokemusten vaihtoon yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi OPO-tuokioissa voi olla jokin teema, kuten esimerkiksi opiskelutaidot ja ajankäyttö, sosiaalinen media työnhaussa tai jatkoväyläopinnot. Samalla verkko-opiskelun ja -vuorovaikutuksen taidot kehittyvät.

Keväällä 2022 verkko-opiskelijoiden on mahdollista myös osallistua OLO-ryhmävalmennukseen, jonka tavoitteena on sujuvoittaa verkko-opiskelua sekä ennen kaikkea mahdollistaa vuorovaikutus kanssaopiskelijoiden kanssa. Ryhmävalmennuksen sisällöt, työskentelytavat ja pelisäännöt räätälöidään yhdessä osallistujien kanssa. 

Lähteet:

eKampus -hankejulkaisu 2021 https://viewer.joomag.com/ekampus-hankejulkaisu-joulukuu-2021/0010994001637231754?short&

Korhonen, N., Rinne, S. & Äikäs, M. (toim). 2021. Kokemuksia tekoälyn kehittämisestä opinto- ja uraohjauksen tueksi https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-403-4

OLO-hanke: https://samiedu.fi//olo-oikeus-laadukkaaseen-ohjaukseen-hanke/

Älykäs ohjaus -hanke: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/

Jaa artikkeli