20.01.2023

Verkko-oppimisen kehittämistyö uudisti verkko-opetuksen toteutustapoja ja toi verkko-opettajat yhteen

Syksyllä 2020 käynnistyi Ammattiopisto Samiedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen (ESR 2020-2022), jonka tavoitteena oli uudistaa ammattiopiston verkko-opetusta, sen toteuttamisympäristöjä sekä tiivistää yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n kanssa väyläopintojen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli laajentaa Samiedun verkko-opintotarjontaa, jotta joustavat opiskelumahdollisuudet houkuttelisivat uusia opiskelijoita ammattiopintojen pariin.

Kehitystyömme osui kohtalon oikusta hyvään saumaan, sillä pandemia-aika muutti kertarysäyksellä työntekemisen tapoja ja havahdutti monet pohtimaan omaa uraansa, tulevaisuuden haaveita ja tavoitteita sekä myös pakotti monet etsimään itselleen uusia työmahdollisuuksia. Poikkeusolot pakottivat useimmat ihmiset kotiin ja oppilaitokset toteuttivat etäopetusta mahdollisuuksien mukaan. Kuulun itsekin siihen joukkoon, joiden työtilanteen poikkeustila mullisti niin, että päädyin hakeutumaan opetusalan sisällä uusiin työtehtäviin. Aloitin työskentelyni Samiedussa projektipäällikkönä samana päivänä, kun kehittämishanke käynnistyi. Samiedu oli ollut kaukaa viisas lähtiessään kehittämään verkko-opetusta, sillä ammatillisen verkko-opintotarjonnan laajentaminen vastasi lisääntyneisiin koulutustarpeisiin ja mahdollisti monille uuden tavan hankkia uutta osaamista ja täydentää jo olemassa olevaa ammattitaitoaan.

Tekoälyn generoimassa kuvassa opiskelijat opiskelevat tietokoneenruutua tuijottaen.
Tätäkö se verkko-oppiminen on? Tätä se on ainakin joskus ollut…
Dall-E 2:n generoima kuva lauseesta ”A group of learners following an online class on Teams, digital art”.

Työssäni projektipäällikkönä hyppäsin itselleni tuntemattomalle maaperälle ESR-hankkeen vetovastuuseen. Projektipäällikkyys toi eteeni uusia toimintamalleja, työtapoja, raportointia ja seurantaa. Oman työn ja aikataulun suunnittelu sekä etätyön käytänteiden opettelu vei aikansa, mutta työ tekijäänsä opettaa, kuten vanha sanonta kuuluu. Uutena työntekijänä tarvitsin alussa usein neuvoja osaavammilta hanketyön ammattilaisilta ja olen kiitollinen heille kaikesta tuesta ja avusta, jota sain aina pyytäessäni. Etätyötä tehdessä voi helposti tuntea jäävänsä yksin ongelmien kanssa, mutta tätä kokemusta en allekirjoita omassa työyhteisössäni. Yhteistyöskentely ja sosiaalisen tuen tarjoaminen sekä saaminen onnistuu mainiosti myös etänä, kun suhtautuu uuteen tapaan toimia avoimin mielin.

Tässä kirjoituksessa kerron tiivistäen hankkeemme toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä verkko-opintojen ja -oppimisen kehittämisen parissa.

Oppilaitosyhteistyöllä oppimisympäristöt kuntoon ja uutta osaamista haltuun

Kehittämistyömme käynnistyi kartoittamalla ammattiopiston verkko-oppimisympäristön tila ja olemassa olevat verkko-opinnot. Monissa tiimeissä oli tehty uraauurtavaa työtä verkko-opintojen parissa jo monta vuotta, kun taas joillain toisilla aloilla verkko-oppimisympäristö ja digitaaliset sovellukset olivat toimineet sivuosassa lähiopetuksen tukena. Ammattiopiston verkko-oppimisympäristöä oli uudistettu useaan otteeseen aiempina vuosina, mutta vanha Moodle-ympäristö oli käytettävyydeltään ja toiminnoiltaan vaikeasti hahmotettava. Ensimmäisenä työnämme aloimme uudistaa verkko-oppimisympäristöä, sen ulkoasua, integraatioita ja toiminnallisuuksia. Tässä suurena apuna oli hankekumppanimme Xamk:n suunnittelija Tommi Pälli. Tommi toimi koko hankkeen ajan projektipäällikkönä Xamk:n puolella ja häneltä olemme saaneet kultaakin kalliimpaa opastusta ja tukea hankkeen aikana. Tommin kanssa määrittelimme Samiedun verkko-opinnoille laatukriteerit, joita käytimme myöhemmin pohjana opettajien digipedagogisten taitojen koulutuksissa ja valmennuksissa. Laadimme myös verkko-opinnon tarkistuslistan, jota opettajat ja muut toimijat voivat käyttää tukena omien verkko-opintojen laadunvarmistuksessa. Uudistettu verkko-oppimisympäristö pilotoitiin ensin pienellä opettajajoukolla, jolle tarjottiin myös koulutusta verkko-opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Pilotointiryhmältä saamamme palautteen perusteella uusi verkko-oppimisympäristö Moodle Pinja otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa.

Kuva, jossa erilaisia digiaineistoja
Hankkeessa tuotimme lukuisia ohjeistuksia, malleja ja valmiita verkko-opintoja.

Tommin kanssa pääsimme mukaan Xamk:n vuosittaisen Digipedavalmennuksen suunnittelu- ja toteutusryhmään. Xamk:n eKampus-tiimi järjestää kahdesti vuodessa opettajille suunnatun digipedagogisen valmennuksen (nykyään pedavalmennus), johon valitut valmennettavat suunnittelevat ja toteuttavat muutaman kuukauden kestävässä valmennusohjelmassa pienimuotoisen kehittämistyön. Samiedun opettajille annettiin mahdollisuus hakea Xamk:n hallinnoimaan valmennusohjelmaan, jossa toimimme yhdessä Tommin kanssa opettajien henkilökohtaisina mentoreina. Syksyllä 2021 toteutetusta valmennusohjelmasta Samiedun opettajat saivat vertaiskokemuksia ja ideoita verkko-opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Valmennusta pidettiin onnistuneena ja antoisana, mistä suurin kiitos kuuluu ammattitaitoiselle ja kokeneelle Xamk:n valmennustiimille. eKampuksessa työskentelee runsaslukuinen joukko verkkopedagogeja, joiden vastuulla peda- ja mentorivalmennukset ovat. Valmennuksen toinen kierros ajoitettiin kevääseen 2022. Valmennusaikataulu oli tiukka ja valmennettavien työaikasuunnitelma vielä tiukempi. Hienoja onnistumisia ja oppimisen iloa koettiin tässäkin valmennusryhmässä, vaikkakin muut kiireet usein ajoivat kehittämistyön edistämisen edelle. Valmennuksen tuloksena pääsin seuraamaan erinomaista paneutumista pedagogiseen suunnitteluun, kun hius- ja kauneusalan opettajat laativat yhdessä verkko-opintojen käsikirjoituksia yhteistyönä. Oli upeaa nähdä opettajien innostuksen syttyvän digitaalisten välineiden pedagogiseen hyödyntämiseen ja kuulla kokemuksia heidän opetuskokeiluidensa onnistumisesta. Noina hetkinä työ on maistunut parhaimmalta, kun on saanut nähdä muiden innostuvan, kokeilevan ja oppivan uutta sekä käyttävän tuota uutta osaamista omassa opetuksessaan.

Uusia verkko-opintoja sosiaali- ja terveysalalle, liiketoimintaan ja turvallisuuteen

Ammattiopiston johdolla on ollut tavoitteena kehittää Samiedusta johtava verkkokouluttaja tietyissä koulutuksissa. Hankkeessamme kehittäminen kohdentui ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, liiketoiminnan perustutkintoon ja turvallisuusalan perustutkintoon. Sosiaali- ja terveysalan e-opettaja Eeva-Kaisa Laine työskenteli hankkeessa puolikkaalla työajalla. Hänen pääasiallisena tehtävänään oli suunnitella verkkoon soveltuvien opintoaihioiden sisältö ja toteutus yhteistyössä oman tiiminsä muiden opettajien kanssa. Alusta asti oli selvää, ettei lähihoitajan tutkintoa voi suorittaa täysin verkossa, sillä opintoihin sisältyy paljon kädentaitoja ja vuorovaikutustaitoja harjoituttavia osioita. Tutkinnosta muovautui monimuototutkinto, josta opiskelija pystyy nyt opiskelemaan tietyt osiot itsenäisesti verkkoympäristössä. Osassa opinnoista on sekä verkkotapaamisia että lähiopiskelupäiviä. E-opettajan innostus hanketyöhön oli käsinkosketeltavaa ja työ verkko-opintojen kehittämisen parissa imaisi joskus opettajan koneen ääreen iltaan saakka.

Hankkeen edetessä nälkä kasvoi syödessä ja otimme Eeva-Kaisan kanssa uusia askeleita verkkopedagogiikan kehittämisessä kohti pelillisyyttä ja digitaalisia pakopelejä. Teimme yhdessä opettajille suunnatun Seppo.io-pelin digipedagogisista taidoista, minkä lisäksi Eeva-Kaisa ahkeroi parikin erilaista digitaalista pakopeliä ensiaputaitojen opettamisesta. Pelien ahkera jatkokehitys opiskelijapalautteen pohjalta on muokannut peleistä toimivat ja innostavat menetelmät kerrata ja oppia ensiaputaitoja.

Liiketoiminnan verkkototeutus – Merkonomiksi verkossa – käynnistyi keväällä 2021. Alusta asti koulutus on osoittautunut vetovoimaiseksi ja sen opettaja Mikko Kurunsaari on ollut tutkinnon kehittämisen sekä verkko-opintojen tuotannon veturina. Liiketoiminnan tutkintoa on kehitetty yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja Mikko on ollut tuttu puhuja järjestämissämme tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Turvallisuusalan monimuotototeutuksen kehittäminen pääsi käynnistymään vasta alkuvuodesta 2022 tutkinnon järjestämisluvan viivästyessä. Samieduun palkattu turvallisuusalan opettaja Ilari Saukkonen aloitti työnsä tutkinnon verkkototeutuksen suunnittelijana alkuvuodesta 2022. Ilari toi pieneen työryhmäämme aimo annoksen koulutussuunnittelun tuntemusta, minkä lisäksi Ilari tuntui löytävän aina uusia ja innovatiivisia tapoja luoda digitaalisia oppi- ja opetusmateriaaleja. Ilari ja Xamk:n turvallisuusalan opettaja Anssi Heikkinen löysivät nopeasti yhteisen sävelen turvallisuusalan opetuksen yhteistyössä ja jatkossa tulemme varmasti näkemään Samiedun ja Xamk:n yhteistyössä toteuttamia opintoja ja tilaisuuksia turvallisuusalan osaamisen kehittämisen tiimoilta.  

Kurkistuksia korkeakouluopintoihin

Yhtenä tavoitteenamme oli edistää toiselta asteelta korkea-asteelle tähtääviä väyläopintoja sekä parantaa opintojen tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Xamk:n liiketalouden lehtori Marja-Leena Koskinen, sosiaali- ja terveysalan lehtori Anu Muhonen ja turvallisuusalan lehtori Anssi suunnittelivat korkeakoulutasoisia opintoja esittelevät niin sanotut kurkistuskurssit omille aloilleen. Anssin suunnittelemat opinnot myös muodostavat turvallisuusalan väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille. Kolmesta verkko-opinnosta muodostuva opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden syventää toisen asteen turvallisuusalan opinnoissa hankittua osaamista sekä tarjoaa näköalan korkeakouluopintoihin. Tavoitteena on lisätä jatko-opintoihin suuntaavien opiskelijoiden määrää ja osallistua näin väestön koulutustason nostamiseen.  Kurkistuskurssit ovat maksuttomia toisen asteen opiskelijoille ja niihin voi ilmoittautua Xamk:n koulutuskalenterin kautta.

Kurkistuskurssien lisäksi suunnitelmissa oli useita yhteistyönä toteutettavia koulutuspolkuja ja -malleja, joita työstäessä törmäsimme organisaatioiden välisen yhteistyön käänteiseen puoleen. Hyvältä vaikuttanut suunnitelma saattoi kaatua erilaisiin toimintatapoihin, toisaalta taas jotkin linjat vaikuttivat alusta alkaen toimimattomilta. Oppilaitosten välisessä tiiviissä yhteistyössä henkilöstövaihdokset osoittautuivat hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta hankaliksi, minkä lisäksi opetuksen toteuttamisen rahoitusmallit pistivät kapuloita rattaisiin. Näin ollen emme lopulta yltäneet väyläopintojen kehittämisen ja opiskelijamäärän lisäämisen osalta sellaisiin tavoitteisiin, joita suunnitelmassamme oli asetettu.

Kehittämistyötä suurella ammattitaidolla ja yhteistyöllä

Hanketyötä kutsutaan usein vähätellen hankehumpaksi. Monet opetusalan toimijat kokevat hanketyön oman työnsä päälle liimatuksi ylimääräiseksi työksi, jonka anti varsinaiseen opetustyöhön on vähäinen työmäärään nähden. eEDU-hanketoimijat eivät tyytyneet humppaamaan, vaan tavoitteenamme oli saattaa alkuun verkko-opetuskulttuurin muutos Samiedun sisällä. Halusimme rakentaa toimivia, saavutettavia ja monipuolisia opintoja sekä kehittää ammattiopiston opettajien digipedagogisia taitoja niin, että verkko-opintojen kehitys jatkuisi myös hankkeen päätyttyä. Kehittämistyön onnistumisen mahdollisti e-opettajille suotu työaika hanketyön toteuttamiseen. Vaikka välillä muu työ vähensi kehittämiselle varattua aikaa, oli työsuunnitelmissa väljyyttä kuroa eroa umpeen toisena ajankohtana.

Samieduun palkattiin parin vuoden aikana verkko-opettajia, joista muodostui kuin varkain kehittämistyön hedelmiä hyödyntävä ja eteenpäin vievä tiimi. Verkko-opettajilta sai rakentavaa palautetta ja uudistusehdotuksia, jotka saivat ajattelemaan asioita monesta näkökulmasta. Verkko-opintojen kehittämisen ympärille on muodostunut hankkeen aikana monialainen opettajaryhmä, joka tapaa viikoittain verkossa järjestettävien aamukahvien merkeissä jakaen tapaamisissa osaamistaan ja kokemuksiaan. Tämä opettajaryhmä on ollut mukana osallistujina ja esittäjinä hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Ryhmän aktiivisuus on ollut tärkeä tekijä verkko-opintojen kehittämistyön onnistumisessa Samiedun laajuisesti näinkin lyhyessä ajassa.

Verkko-opintojen tulevaisuuden näkymiä

Vaikka kehitystyömme hankkeen parissa päättyi virallisesti vuoden 2022, ei työ verkko-oppimisen kehittämisen parissa pääty. Verkko-opintotarjonnan kasvu ja opiskelijamäärän lisääntyminen on tuonut uusia haasteita opintojen toteuttamiseen liittyen. Verkko-opintojen heikko sitouttavuus ja matala keskeyttämiskynnys ovat yleisesti tunnettuja verkko-opintojen piirteitä, joiden ratkomiseen Samiedu aikoo kuluvana vuonna kiinnittää erityistä huomiota. Myös opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja sosiaalisen oppimisen mahdollistaminen ovat teemoja, jotka puhuttelevat verkko-opintojen kanssa työskenteleviä. Moniin haasteisiin on mahdollista vastata verkko-opintojen toteutustapaa kehittämällä, mutta lähtökohtaisesti on ymmärrettävä, että oppijoiden yksilölliset tavoitteet ja tarpeet opinnoissa ovat moninaiset. Joillekin riittää pääsy oppimateriaalin äärelle, kun taas toiset ovat sitoutuneet opiskelemaan koko tutkinnon. Jotkut ovat hakeutuneet verkko-opintoihin niiden joustavuuden ja yksilöllisyyden vuoksi, jotkut haluavat oppia kuuluen tiettyyn ryhmään.

Etäkokoukset ja -koulutukset ovat synnyttäneet työ- ja koulutussektoreille uusia käsitteitä kuten puhuva pää -ilmiön, Zoom- tai Teams-uupumuksen ja eräältä verkko-opettajalta kuullun ”vessanpesijä-osallistumisen”. Lukuisiin verkkokokouksiin osallistuneena ja monia verkkokoulutuksia järjestäneenä tunnistan itsessäni sekä osallistujana että kouluttajana kaikkien edellä mainittujen ilmiöiden olemassaolon. Yhteisöllistä työskentelyä hyödyntävä verkkokoulutus saattaa kuivua kasaan siksi, että osallistujat ovat ilmoittautuneet mukaan vain tallenteen toivossa. Koulutuksen aikana on helppo alkaa puuhailla muuta, koska puhelinsoitto tai ruoanlaitto ei häiritse muita osallistujia. Kouluttajan ja osallistujaryhmän kannalta on harmillista, että osallistuminen on usein näennäistä. 

Verkkokoulutuksilta vaaditaan jatkossa korkeaa laatua, tietoiskumaisuutta, innostavuutta ja muovautuvuutta sekä monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Verkkopedagogin ja -opettajan on hyvä muistaa kohtaamisen merkitys myös verkossa. On tärkeää luoda kohtaamisen tiloja ja mahdollisuuksia, antaa paikkoja osallistua ja jakaa kokemuksia, keskustella, tutustua rauhassa ja luoda omaa oppimisyhteisöä virtuaalisesti. Verkossa osallistaminen vaatii opettajalta digipedagogiikan taitoja, aivan kuten osallistuminen vaatii opiskelijalta digitaalisia ja sosiaalisia taitoja osallistua verkkovälitteisesti opetukseen. Verkkopedagogien piireissä puhutaan jo lähikoulutuksiin paluusta. Pandemia-aika on tosin muuttanut työntekemisen aikaa ja paikkaa niin, että osallistujien kokoaminen samaan tilaan on käytännössä hankalaa. Onkin siis pohdittava uusia tapoja kehittää osaamista, jotta tarjottu koulutus olisi tehokasta ja tuloksellista sekä osallistujille motivoivaa ja hyödyllistä.

Tekoälyn kehittyminen ja sitä hyödyntävien sovellusten nopea kehittyminen tuo uusia haasteita oppimisen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Opettajien on hyvä pysyä kuulolla tekoälyä käyttävien sovellusten kehittymisestä, sillä opiskelijat ovat näppäriä ottamaan käyttöönsä työtään helpottavia apuvälineitä. Toisaalta tekoälysovellusten käyttö opettajien työn helpottajana on vielä laajamittaisesti tuntematonta maaperää. Tässä onkin yksi lähitulevaisuuden mielenkiintoisimpia digitaalisuuteen liittyviä kehittämiskohteita. 

Kuvassa on Chat GPT:n vastaus siitä, miten hyödyntää tekoälyä
Tekoälyn ”oma vastaus” tekoälysovellusten vaikutuksesta opettamisen ja oppimisen tulevaisuuteen. Lähde: Open AI Chat GPT.

Suuntaamme avoimin mielin kohti tulevaisuutta ja jatkamme verkko-opintojen kehittämistä yhteistyössä eri alojen opettajien, työelämän, verkostojemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tavoitteenamme on, että jatkossa Samiedu tarjoaa laadukasta verkko-opetusta entistä laajemmin ja sen annista pääsee hyötymään yhä useampi opiskelija.  

Sanna Laukkarinen
verkkopedagogiikan asiantuntija

Alla listattuna joitakin hanketyönä toteuttamiamme aineistoja

Ammattiopisto Samiedu

Hieronnan perusotteet – nanokurssi (itseopiskeluaineisto ThingLink-alustalla)
Digipedavalmennuksen Moodle-alusta (valmennuksen tueksi)
Digipedagogisia koulutusaineistoja (Powerpoint-diat)
Verkkokurssivelhoksi-digipedapeli (Seppo.io)
H5P-aktiviteettien video-ohjeet (Youtube-soittolista)
Sway-esitykset opetuskäytössä (Sway)
Yhteistyö- ja valkotaulusovellukset (ThingLink-esitys)
Digitaalinen saavutettavuus -infograafi (ThingLink-audiotägit)
Digitaalinen saavutettavuus oppilaitoksessa -videoaineisto (Youtube-soittolista)
Anatomian opetuksen aineistoja (Sote, HYED, Moodle Pinja -materiaali)
Saattohoidossa toimiminen -aineistoja (Sote, Moodle Pinja -materiaali)

Opiskelutekniikoita opiskelun edistämiseksi (ThingLink-esitys)
Opiskelutekniikat: Muisti (ThingLink-esitys)
Pomodoro-tekniikka (ThingLink-esitys)
Pakopelit opetuksessa (ThingLinkiin koottuna linkkejä muiden tuottamiin peleihin)
7 vinkkiä tietoturvalliseen verkon käyttöön (ThingLink)

Xamk:

Turvallisuusprojekti 5 op -verkko-opinto
Tapahtumaturvallisuus 5 op – verkko-opinto
Kliiniset taidot sairaanhoitajan työssä 5 op – verkko-opinto

Muita Samiedun sisältöjä:

Verkko-opinnon perusrakenne (infograafi, PDF)
Verkko-opinnon ”kultaiset säännöt” (infograafi, PDF)
Verkko-opinnon check-list (PDF)

Jaa artikkeli