16.05.2022

Tuliaisia Xamk:n Digi.peda-seminaarista: Katse kohti digioppimisen tulevaisuutta

Xamk:n E-kampus -yksikkö toteuttaa yhteistyössä muiden Xamkin toimijoiden kanssa tuttuun tapaan Kurssit kuntoon syksyksi -teemaviikon Teamsin välityksellä viikolla 20. Perinteeksi muodostuneen teemaviikon tavoitteena on tarjota ideoita ja tukea Xamk:n opettajille heidän omien verkko-opintojaksojensa toteuttamiseen ja kehittämiseen. Teemaviikko alkoi maanantaina 16.5. jo kymmenennen kerran järjestetyllä Digi.peda-seminaarilla. Tänä vuonna Digi.peda-seminaari tarjosi juhlavuoden kunniaksi katsauksen sekä menneeseen että tuulahduksen digioppimisen tulevaisuudesta (tulevaisuuksista). 

Verkko-oppiminen vaatii aikaa ja työtä

Digi.peda-seminaari käynnistyi kokeneen digipedagogin, Otavian ideatarhurin, Anne Ronkaan alustuksella. Rongas alusti esityksellään Digipedagogin aarteet ja ansat eilen, tänään ja huomenna päivän paneelikeskustelun ja viritti kuulijat päivän teemojen taajuuksille. Rongas korosti esityksessään dialogin merkitystä, digihyvinvoinnin huomiointia ja jatkuvan oppimisen mahdollistavien opiskelutaitojen jatkuvaa tukemista. Verkko-oppiminen ja -opetus edellyttävät Ronkaan mukaan psykologisen turvallisuuden kokemusta, sillä verkko-oppimisympäristöissä opettaja ja opiskelijat ovat uudella tavalla esillä ja näkyvissä perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna. Psykologinen turvallisuus kehittyy luottamuksen kokemuksen kautta. Luottamus puolestaan vaatii kohtaamista, kuuntelua ja yhteisön luomisen eteen tehtävää työtä, joka on opetustyön ydintä.

Kuvituskuva
Verkko-opetus tekee opettajan ja opiskelijan eri tavalla näkyväksi kuin luokkaopetus. Kuva: Anne Rongas

Verkko-opetuksessa, -oppimisessa ja digitaalisten opetus- ja oppimateriaalien käytössä välineosaaminen korostuu ja oppijan keskittyminen joutuu koetukselle. Vähemmän on kuitenkin usein enemmän ja opetuksen suunnittelussa olisi hyvä tarjota mahdollisuuksia henkilökohtaistamiseen ja yksilölliseen oppimiseen sekä osaamisen osoittamiseen. Opettajan osaaminen verkko-opetuksen ja -oppimisen suunnittelussa on digipedagogisen osaamisen ydintä. Digitaalisen opetuksen suunnittelussa on pidettävä mielessä oppimisprosessin rakenne ja oppimisen luonne. Oppiminen vaatii aikaa ja työtä, tapahtuipa se, missä ja millä välineillä tahansa. Opintojaksojen automatisointi ja oppimisen pelkistyminen kurssisuoritukseksi ei välttämättä edistä syvää oppimista. Lisäksi digitaalisissa ympäristöissä luovinen ja digitaalisten sisältöjen valikointi, arviointi ja muokkaus vaativat uudenlaisia opiskelutaitoja, jotka eivät ole sisäsyntyisiä. Jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi opiskelutaitojen osaaminen korostuu, eikä näiden taitojen kehittämistä tulisi sivuuttaa millään koulutusasteella. Nämä Ronkaan pohdinnat on hyvä pitää mielessä myös ammatillisen opetuksen verkko-opetusta kehittäessä. 

Kuvituskuva
Kuva: Anne Rongas (CC-BY-SA)

Panelistit digioppimisen tulevaisuuksia hahmottamassa

Anne Ronkaan esitystä seurasi eEDU-hankkeen projektipäällikön Tommi Pällin luotsaama paneelikeskustelu, jonka aihe Miltä näyttää (digi)oppimisen tulevaisuus? herätti pulppuilevaa keskustelua panelistien kesken. Keskustelemassa olivat puhujavieras Anne Ronkaan lisäksi Xamk:nopetuksen kehityspäällikkö Sini Jussila, koulutusjohtaja Taija Pakarinen ja lehtori Taina Lehtonen sekä opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja, yhteisöpedagogiikan opiskelija Krista Väisänen. Paneelin opettaja- ja opiskelijajäseniä huolestutti yhteisöllisyyden väheneminen automatisoitujen toteutusten yleistyessä. Huolensa esittäneet kokivat automatisoitujen kurssien heikentävän oppimisen laatua ja johtavan pintaoppimisen lisääntymiseen. Panelistit toivoivat tulevaisuuden digioppimiselta yhteisöllisyyttä, kohtaamisia, luovuutta ja henkilökohtaistamista. Sini Jussila korosti myös pysähtymistä ja syventymistä sen äärelle, mikä on olennaista ihmisen ja yhteisön kehittymisen näkökulmasta.

Tulevaisuuden haasteet ja ongelmat vaativat moniammatillista ja -alaista osaamista, joten digioppimisessakin tulisi muistaa yhteistyö ja yhteisöllisyys, joka ruokkii sekä yksilöiden että yhteisöjen luovaa ongelmanratkaisua. Xamk:n opiskelijajäsen toivoi myös opiskelijoiden antavan aktiivisemmin palautetta opettajilleen verkko-opinnoista ja niiden toteutuksesta. Hän korosti myös opiskelijoiden vastuuta osallistumisessa ja yhteisöllisyyden luomisessa verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-oppimisympäristöt ja digitaaliset työvälineet tarjoavat jo runsaasti monipuolisia mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen, yhteiseen tiedonrakentamiseen, kokemusten jakamiseen, kysymiseen ja palautteen pyytämiseen sekä vapaamuotoisempaan keskusteluun. Opiskelijakunnan jäsen toivoi opiskelijoilta aktiivisuutta ja rohkeutta kameroiden avaamiseen sekä mikrofonien käyttöön Teams-opetuksessa, jotta verkko-opintojaksojen opettajat alkaisivat hyödyntää enemmän näitä mahdollisuuksia.

Lopuksi panelistit saivat esittää toiveensa tulevaisuudessa katoavasta digioppimiseen liittyvästä piirteestä. Digilaitteiden ja digitaalisten ympäristöjen omnipresenssi on varmaankin osasyynä siihen, miksi panelistit toivoivat digioppimisen tulevaisuudelta aikavarkaiden tunnistamista ja nujertamista. Tekniset ongelmat, turha byrokratia ja erilaiset häiriötekijät työssä vievät aikaa olennaisimmilta työtehtäviltä ja keskittymiseltä. 

Selkeys, loogisuus ja jäsennelty toteutus miellyttävät opiskelijoita

Seminaaripäivässä palkittiin myös vuoden 2021 Digiope ja myönnettiin kunniamainintoja ansioituneille kurssitoteutuksille ja niiden takana vaikuttaville opettajille. Xamk:n opiskelijat olivat antaneet äänensä ja perustelut palkittaville verkkototeutuksille. Palkittujen toteutusten joukossa oli sekä vasta-aloittaneiden verkko-opettajien että kokeneiden konkareiden opintoja. Palkitsemisseremoniassa kuultiin opiskelijoiden ja valitsijaraadin perustelut palkittaville toteutuksille.

Iltapäivällä seminaariosallistujat pääsivät myös tutustumaan kunniamainintoja saaneiden ja parhaaksi palkitun toteutuksen rakenteeseen sekä sisältöihin. Kaikkia palkittuja verkkototeutuksia yhdisti selkeys, loogisuus, aikataulutus, monipuoliset ja selkeät oppimateriaalit sekä toimiva oppimisen ohjaus. Lisäksi oppijat kiittelivät mahdollisuutta suorittaa opintoja joustavasti saaden ohjausta tarvittaessa. Vuoden 2021 Digiopettajaksi valittu lehtori Tiina Rissanen palkittiin kaksikielisestä (suomi ja englanti), itsenäistesti ja yhteisöllisesti suoritettavasta, työpaja-muotoisia lähitapaamisia hyödyntävästä opintojaksostaan Hyvinvointiyrityksen talous. Opiskelijoita miellytti opinnon toistuva rakenne, oppimateriaalien laadukkuus ja selkeys sekä työskentelytapojen yhdistely.

Samiedussa olemme toteuttaneet nyt toista kertaa projektipäällikkökumppanini Tommi Pällin kanssa yhteistyössä opettajille suunnatun Digipedavalmennuksen. Osallistujat esittelevät valmennuksen aikana toteuttamiaan opintojaksoja tai opetuskokeiluja Samiedun henkilöstölle Henkilöstöfoorumeissa. Meillä Samiedussa ei ole ollut Xamk:n kaltaista Digiope-palkintoa, mutta ehkä verkkototeutusten lisääntyessä ja yleistyessä voisimme harkita myös omassa oppilaitoksessamme vastaavaa opiskelijoiden palautteisiin ja arviointeihin perustuvaa huomionosoitusta. Ehkä tällainen motivoisi opiskelijoitamme aktiiviseen osallistumiseen ja opintojaksojen kehittämiseen. Opiskelijoilta saatava palaute ja heidän osuvat perustelunsa ovat kokemusteni mukaan arvostettuja kehittämistyön alulle saattajia.

Seminaariterveisin,
Sanna Laukkarinen

Kuvat Anne Ronkaan Digi.peda-seminaarissa jakamasta kuva-aineistosta (Anne Rongas, CC-BY-SA)

Jaa artikkeli